Услови за учество на јавно наддавање за странски физички и правни лица


Регистрација

 

Регистрацијата се врши преку формата за регистрација на системот по што корисникот треба да ја активира корисничката сметка преку електронска пошта.

 

Банкарска Гаранција

 

За да учествувате на аукцијата за која сте се пријавиле потребно е да доставите банкарска гаранција со бараната вредност согласно огласот за секој објект поединечно

Наддавање

 

Процесот на наддавање претставува натпревар помеѓу повеќе наддавачи коишто сакаат да го купат истиот објект. Со понудување на највисока цена Вие сте потенциалниот купувач на објектот од аукцијата.