ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР СО ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ


Под деловен простор, се смета деловниот простор:
1) даден на стопанисување на трговски друштва основани од државата;
2) во сопственост или даден на користење на фондови, агенции, дирекции, јавни претпријатија, јавни установи, независни регулаторни тела основани од државата и други институции основани од државатa и
3) во сопственост или даден на користење на трговски друштва во доминантна сопственост на државата.

Акционерските друштва, агенциите, трговските друштва и сите горенаведени субјекти, за користење на системот треба да поднесат барање за користење на софтверот до Министерството за транспорт и врски и во прилог на барањето да достават:

1. Потврда за уплата на средства на Буџет на РМ. (преземете шаблон за налог ПП-50)

2. Тековна состојба или Документ за регистрирана дејност.

Напомена: Физичките и правните лица што се заинтересирани да купат или изнајмат простор НЕ УПЛАЌААТ СРЕДСТВА И НЕ ПОДНЕСУВААТ ДОКУМЕНТИ ДО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ


Преземете упатство за употреба на системот (за корисници што наддаваат за деловен простор) 

 

 


ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

Исправка на објава по втор пат бр. 5168/3/2015



Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје

Известување број 1 за исправка на објава број 1/2015 за продажба на деловни простории

 


 

Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост – Скопје

Известување бр. 1 за исправка на оглас бр. 1

Известување бр. 2 за исправка на оглас бр. 1

Известување бр. 3 за исправка на оглас бр. 1

Известување бр. 4 за исправка на оглас бр. 1

Известување бр. 5 за исправка на оглас бр. 1 - Иземање на деловени простории во Тетово


 


 

АД Славија Известувања

 


Известување бр. 1 во врска со оглас бр. 1/2015 објавен од АД Славија


 



Совети при наддвање

 

Заштита на лична лозинка


Вие сте одговорни за одржување на Вашето корисничко име и лозинка, и ја превземате одговорноста за сите активности или евентуални штети кои може да се јават од Вашиот профил. Ако имате причина да верувате дека некој ја користи Вашата сметка или профил без дозвола, треба да контактирате со нас веднаш, затоа што во спротивно ние нема да бидеме одговорни за било каква загуба или оштетување предизвикано од вашиот неуспех. Администраторите на системот не одговаараат за евентуалните грешки при најавување односно внесувањето на корисничкото име и лозинка, при наддавањето и текот на аукцијата, евентуалните прекини на интернет конекцијата на наддавачот и сите акции кои можат да произлезат од клиентска страна по вина на клиентот или по вина на трето лице.

Заштита од Вируси

За да извршите успешно наддавање потребно е вашиот компјутер да биде безбеден и заштитен од т.н. компјутерски вируси, malware, spyware и други штетни програми кои можат да ви направат општо пречки при работата на вашиот компјутер со што може да имате и пречки при наддавањето затоа ние ве советуваме да користите „исчистен“ компјутер, особено интернет пребарувачот со кој се логирате на системот за наддавање.



Огласи

Продажба на деловен простор во Кочани

Превземете оглас

Продажба на деловен простор - гаражи

Превземете оглас

Фондот на ПИОСМ, објавува Објава за продажба на деловен простор, објект Хотел „ БОРЕЦ“ - Битола, по втор пат

Превземете оглас

ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР КОЈ СЕ ДАВА ПОД ЗАКУП СЕ НАОГА ВО ЦЕНТРАЛНОТО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ НА УЛ. КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈАТА ББ. - КОЧАНИ. ОБЈЕКОТОТ Е ЗГРАДА ЗА КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ИНФОРМАЦИИ, А ДЕЛ ОД ПОДРУМОТ КОЈ СЕ ДАВА ПОД ЗАКУП Е ЗАВЕДЕН КАКО ЗГРАДИ ВО ОСТАНАТО СТОПАНСТВО СО ПОВРАШИНА ОД 267 М2. ЦЕНАТА КОЈА КЕ БИДЕ ПОСТИГНАТА НА ЈАВНОТО НАДАВАЊЕ КЕ БИДЕ УТВРДЕНА КАКО ЦЕНА НА МЕСЕЧНА ЗАКУПНИНА. ЗАКУПНИНАТА СЕ ИЗРАЗУВА ВО НЕТО ИЗНОС БЕЗ ДДВ., ДАНОКОТ СЕ ИЗРАЗУВА ПОСЕБНО ВО ФАКТУРА.

Превземете оглас

За давање под закуп на деловен простор во сопственост на Република Северна Македонија со кој располага НУ-Центар за култура Крива Паланка.

Превземете оглас

Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија ја известува јавноста дека врши исправка на Објава број 03/2019 година за изземање на деловен простор од аукција.

Превземете оглас

Се издава деловен простор под закуп во сопственост на Република Северна Македонија со кој располага НУЦК "Марко Цепенков" - Прилеп

Превземете оглас

Деловниот простор кој се издава е во сопственост на Република Северна Македонија и со него стопанисува АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје

Превземете оглас