ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР СО ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ


Под деловен простор, се смета деловниот простор:
1) даден на стопанисување на трговски друштва основани од државата;
2) во сопственост или даден на користење на фондови, агенции, дирекции, јавни претпријатија, јавни установи, независни регулаторни тела основани од државата и други институции основани од државатa и
3) во сопственост или даден на користење на трговски друштва во доминантна сопственост на државата.

Акционерските друштва, агенциите, трговските друштва и сите горенаведени субјекти, за користење на системот треба да поднесат барање за користење на софтверот до Министерството за транспорт и врски и во прилог на барањето да достават:

1. Потврда за уплата на средства на Буџет на РМ. (преземете шаблон за налог ПП-50)

2. Тековна состојба или Документ за регистрирана дејност.

Напомена: Физичките и правните лица што се заинтересирани да купат или изнајмат простор НЕ УПЛАЌААТ СРЕДСТВА И НЕ ПОДНЕСУВААТ ДОКУМЕНТИ ДО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ


Преземете упатство за употреба на системот (за корисници што наддаваат за деловен простор) 

 

 


ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

Исправка на објава по втор пат бр. 5168/3/2015Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје

Известување број 1 за исправка на објава број 1/2015 за продажба на деловни простории

 


 

Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост – Скопје

Известување бр. 1 за исправка на оглас бр. 1

Известување бр. 2 за исправка на оглас бр. 1

Известување бр. 3 за исправка на оглас бр. 1

Известување бр. 4 за исправка на оглас бр. 1

Известување бр. 5 за исправка на оглас бр. 1 - Иземање на деловени простории во Тетово


 


 

АД Славија Известувања

 


Известување бр. 1 во врска со оглас бр. 1/2015 објавен од АД Славија


 Совети при наддвање

 

Заштита на лична лозинка


Вие сте одговорни за одржување на Вашето корисничко име и лозинка, и ја превземате одговорноста за сите активности или евентуални штети кои може да се јават од Вашиот профил. Ако имате причина да верувате дека некој ја користи Вашата сметка или профил без дозвола, треба да контактирате со нас веднаш, затоа што во спротивно ние нема да бидеме одговорни за било каква загуба или оштетување предизвикано од вашиот неуспех. Администраторите на системот не одговаараат за евентуалните грешки при најавување односно внесувањето на корисничкото име и лозинка, при наддавањето и текот на аукцијата, евентуалните прекини на интернет конекцијата на наддавачот и сите акции кои можат да произлезат од клиентска страна по вина на клиентот или по вина на трето лице.

Заштита од Вируси

За да извршите успешно наддавање потребно е вашиот компјутер да биде безбеден и заштитен од т.н. компјутерски вируси, malware, spyware и други штетни програми кои можат да ви направат општо пречки при работата на вашиот компјутер со што може да имате и пречки при наддавањето затоа ние ве советуваме да користите „исчистен“ компјутер, особено интернет пребарувачот со кој се логирате на системот за наддавање.Огласи

Продажба на деловен простор во Кочани

Превземете оглас

АДСДП - Објава 4/2016 за продажба на деловeн простор во Скопје - прва објава

Превземете оглас

Фондот на ПИОМ објавува Објава за продажба на деловен простор, објект Хотел „Борец“- Битола

Превземете оглас

деловниот простор кој е под сопственост на ЈЗУ Психијатриска болница,,СКОПЈЕ,,ќе биде дадена под закуп на сите заинтересирани домашни и странски лица кои можат да имаат под закуп деловен простор согласно законските одредби на Р.М

Издавање на деловен простор (по прв пат).

Превземете оглас

Издавање под закуп на деловен простор кој се наоѓа во Спортскиот Центар БОРИС ТРАЈКОВСКИ во Скопје.

Превземете оглас

Национална Установа Центар за култура Битола објавува оглас 6/2016 за ИЗДАВАЊЕ НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ПОД ЗАКУП во државна сопственост ПО ВТОР ПАТ, кој претставува простор кој е дел од објектот на НУ Центар за култура Битола. Деловниот простор е со вкупна површина од 729м2 и составен дел од ходник со скали во површина од 48м2 и деловен простор со површина од 39м2 и се наоѓа на адреса „Ленинова“ бб, Битола

Превземете оглас

Фондот на ПИОМ објавуав ОБЈАВА бр. 01/2016 за издавање на деловен простор под закуп

Превземете оглас